Kallelse till årsmöte 2019

Touhou Sweden kallar till årsmöte!

Datum: 27 December.
Tid: 18:00
Plats: Touhou Sweden Discord
Alla medlemmar är välkomna att delta!
Punkterna på dagordningen kommer se ut som följer:
Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Mötets behörighet.
3. Val av mötets ordförande.
4. Val av mötets sekreterare.
5. Val av två personer att justera protokollet.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019.
8. Ekonomisk berättelse för 2019.
9. Revisorns berättelse för 2019.
10. Ansvarsfrihet för 2019 års Styrelse.
11. Motioner.
12. Nästa års verksamhetsplan.
13. Nästa års budget.
14. Val av nästa års styrelse.
15. Val av nästa års revisor.
16. Val av nästa års valberedning.
17. Övriga frågor.
18. Mötets avslutande.

Detta år kör vi årsmötet online via vår officiella discordkanal. Är du som medlem intresserad av att delta så finns en inbjudan till servern via denna länk:
https://discord.gg/bM4w7J