Kallelse till årsmöte 2021

Touhou Sweden kallar till årsmöte!
Datum: 21 December.
Tid: 19:00 Plats: Touhou Sweden Discord
Alla medlemmar är välkomna att delta!
Punkterna på dagordningen kommer se ut som följer:
1. Mötets öppnande.
2. Mötets behörighet.
3. Val av mötets ordförande.
4. Val av mötets sekreterare.
5. Val av två personer att justera protokollet.
6. Godkännande av dagordningen samt fastställande av röstlängd.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021.
8. Ekonomisk berättelse för 2021.
9. Revisorns berättelse för 2021.
10. Ansvarsfrihet för 2021 års Styrelse.
11. Motioner.
12. Nästa års verksamhetsplan.
13. Nästa års budget.
14. Val av nästa års styrelse.
15. Val av nästa års revisor.
16. Val av nästa års valberedning.
17. Övriga frågor.
18. Mötets avslutande.
Motioner hittar ni bifogade i samma meddelande på discord i vår informationskanal.
Även detta år kör vi årsmötet online via vår officiella discordkanal. Är du som medlem intresserad av att delta så finns en inbjudan till servern via denna länk: https://discord.gg/ecCUJ2UP

Leave a Reply