Kallelse till årsmöte 2022

Touhou Sweden kallar till årsmöte!
Datum: 14 December.
Tid: 19:00
Plats: Touhou Sweden Discord
Alla medlemmar är välkomna att delta!

Punkterna på dagordningen kommer se ut som följande:
1. Mötets öppnande.
2. Mötets behörighet.
3. Val av mötets ordförande.
4. Val av mötets sekreterare.
5. Val av två personer att justera protokollet.
6. Godkännande av dagordningen samt fastställande av röstlängd.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022.
8. Ekonomisk berättelse för 2022.
9. Revisorns berättelse för 2022.
10. Ansvarsfrihet för 2022 års Styrelse.
11. Propositioner.
12. Nästa års verksamhetsplan.
13. Nästa års budget.
14. Val av nästa års styrelse.
15. Val av nästa års revisor.
16. Val av nästa års valberedning.
17. Övriga frågor.
18. Mötets avslutande.

Proposition bilaga

Leave a Reply