Föreningens stadgar

Stadgar för Touhou Sweden

§1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Touhou Sweden, den har sitt säte i Stockholms Kommun och är religiöst och politiskt oberoende.

§2 Föreningens syfte

Föreningens syfte är att samla människor som är intresserade av spelserien Touhou Project, samt att anordna aktiviteter för dessa människor, gärna aktiviteter kopplade till Touhou Project.

§3 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.

§4 Medlemskap

Medlemskap är öppet för alla. Alla medlemmar har närvaro-, förslag- och rösträtt på föreningens stormöten. En medlem som allvarligt skadat föreningen eller som aktivt motarbetar dess syfte kan tillfälligt avstängas av styrelsen och därmed förlora sina medlemsrättigheter. Avstängda medlemmar måste alltid tas upp på nästa stormöte, där det skall röstas om avstängningen skall upphävas eller om medlemmen skall uteslutas ur föreningen. Styrelsen kan även upphäva avstängning innan ett stormöte har inträffat, och avstängningen måste då inte längre tas upp på nästa stormöte. Medlem som under verksamhetsåret vill lämna föreningen ska förmedla det i text till styrelsen och då inte längre räknas som medlem.

§5 Medlemsavgift

Föreningen har ingen medlemsavgift.

§6 Styrelsen

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare och ett valfritt antal ledamöter. Styrelsen skall som mest bestå av 7 personer och skall helst bestå av ett ojämnt antal personer. Styrelsen sitter i ett verksamhetsår och väljes vid ett lämpligt stormöte där det framgått i kallelsen att det skall hållas val. Ifall någon av de tre namngivna styrelseposterna är tomma så bör fyllnadsval hållas vid varje påföljande stormöte tills dess att de åter är fyllda.

§7 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning skall föreningen ha minst en eller två revisorer. Revisorer sitter i ett verksamhetsår precis som styrelsen och bör väljas i samband med att nästa verksamhetsårs styrelse väljs. Revisorerna skall ej vara med i styrelsen och behöver inte vara medlemmar i föreningen.

§8 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan ett stormöte välja en eller flera valberedare, förslagsvis i samband med att nästa års styrelse väljs. Väljer stormötet att inte ha en valberedning ansvarar styrelsen för valberedningens uppgifter.

§9 Stormöte

Det bör hållas minst ett stormöte innan december varje verksamhetsår. Styrelsen ansvarar för att skicka ut kallelse till mötet, samt besluta tid och plats för mötet. För att vara behörigt utlyst måste alla föreningens medlemmar meddelas efter bästa förmåga minst två veckor innan mötet. Styrelsen ansvarar för att rimliga försök att få ut informationen till alla görs.

Följande ärenden skall alltid behandlas på detta möte:

Om revisor eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar kräver det skall styrelsen inom två veckors tid skicka ut en kallelse till ett stormöte som bör inträffa inom som minst två veckor och som mest två månaders tid från det att kallelsen skickas ut. Detta möte behandlas som ett vanligt stormöte.

§10 Firmatecknare

Föreningens firma kan tecknas av Ordförande och Kassör var för sig, eller av den eller de som styrelsen utsett till särskild firmatecknare.

§11 Beslut

Majoritetsbeslut gäller vid alla möten, om inte annat anges i stadgarna. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst i samtliga frågor som ej berör personval. Blankröster räknas inte.

§12 Ändring av stadgar

Föreningens stadgar kan ändras på ett stormöte förutsatt att mötet är behörigt utlyst samt att ändringsförslaget framgått i kallelsen. Ändring av §1 (Namn och Säte), §2 (Syfte), §12 (Ändring av stadgar) och §13 (Upplösning) kräver att ändringen röstas genom på två på varandra följande stormöten med minst en månads mellanrum mellan de två mötena.

§13 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på stormöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå i kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista stormötet. En ansvarig ska utses för att avsluta föreningens konton, sköta överföring av tillgång och informera andra berörda parter.